ഈ മിടുക്കിയുടെ കഴിവ് ആരും കാണാതെ പോകരുത്. ഇതൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത്.

നമുക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അതിൽ എത്ര പേരാണ് കഴിവുകളെ പുറത്തുകാണിച്ച് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങാറുള്ളത് വളരെ ചുരുക്കം ആയിരിക്കും കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കഴിവുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുമ്പിൽ കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ നമ്മൾ മടി കാണിക്കും. അതിൽ ശാരീരികമായി കുറവുള്ളവരാണെങ്കിലോ പ്രത്യേകിച്ചും വീടിന്റെ നാല് ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങി കൂടാൻ ആയിരിക്കും അവർ കൂടുതലും ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവരെല്ലാം തന്നെ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു പഠിക്കണം.

രണ്ടു കൈകളും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് അവൾ നിർത്തം കളിക്കുന്നത് അതും മറ്റാരുടെയും സഹായമില്ലാതെയാണ് അവൾ തന്റെ നൃത്തത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കനകാട്ടത്തിന് തലയിൽ വയ്ക്കുന്ന കുടം തന്റെ കാലുകൾ കൊണ്ട് എടുത്ത് അവൾ തലയിൽ വയ്ക്കുന്നത്. സ്വയം പര്യാപ്തമാകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവൾ സ്വന്തം കഴിവുകൾ മറ്റുള്ളവർക്കു മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ഇതുപോലെയുള്ളവരെയെല്ലാം നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം കാരണം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷങ്ങളാണ് സ്വന്തം കഴിവുകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരംകഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വരെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണം. നിരവധി ആളുകളാണ്.

ഈ പെൺകുട്ടിയെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടും ആശംസകൾ നൽകിക്കൊണ്ടും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്തിയത്. നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെയുള്ള കുട്ടികളെയോ മറ്റോ അറിയാവുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കഴിവുകളെ പരമാവധി പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കൂ മാത്രമല്ല കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൂ. ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഇനിയും നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.