രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്നതിനു മുൻപ് മറക്കാതെയും ഈ നാമം ഒരു തവണ പറയൂ. ജീവിതം മാറിമറിയും.

കഴിവുകൾ ഏറ്റവും ജാഗ്രതയേറിയ ദേവനാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമി ഭഗവാന്റെയും ശിവ ഭഗവാന്റെ രുദ്രാവതാരം ആണല്ലോ വിളിച്ചാൽ വിളിപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തർക്ക് ഒരിക്കലും ദുഃഖം ദുരിതമോ വരുന്നതല്ല ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ ഭക്തരെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഒരേസമയം അനേകം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള നാമമാണ് ഹനുമാൻ സാലിസ.

എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളുടെയും ശക്തി ഈ ഒരൊറ്റ നാമത്തിന് ഉണ്ടാകുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതീതശക്തി ആയിട്ടുള്ള മന്ത്രം കൂടിയാണ് ഇത്. കൃത്യമായ സമയത്ത് കൃത്യമായി സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ഈ നാമം പാരായണം ചെയ്തതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നേരിടുന്നവരാണ് എങ്കിൽ അതെല്ലാം തന്നെ പോകുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും.

സമ്പത്ത് ആരോഗ്യം ദുഃഖം തുടങ്ങിയ എല്ലാതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇല്ലാതാകുന്നതായിരിക്കും ആരോഗ്യപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന ഭയങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പോകുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാദിവസവും മുടങ്ങാതെ ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കുക. രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരയുന്നവരാണ് കൂടുതൽ ആളുകളും പലവിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയാം.

നിലവിളക്ക് കത്തിച്ചുവച്ച് സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് മനസ്സിനൊരു സമാധാനം കിട്ടിയിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണ മനസ്സില്‍ കൊണ്ടുവന്നതിനു ശേഷം ഈ നാമം ഒരു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് മുടങ്ങാതെ നിങ്ങൾ കുറച്ചു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ അതിന്റെ പുണ്യം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും.