തുലാം ഒന്ന്. ഈ 11 നാളുകാർക്ക് ഇനി രാജയോഗസമയം ശുക്രൻ ഉദിക്കുന്നു.

മലയാളമാസം പുതിയത് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് തുലാം മാസമാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത്. 30 ദിവസങ്ങൾ ഉള്ള ദിവസമാകുന്നു. ഈ മാസങ്ങളിൽ വളരെയധികം സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ചില നക്ഷത്രക്കാരെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. വലിയ സൗഭാഗ്യങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. ഇതുവരെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ എല്ലാ നിങ്ങൾക്ക് മാറുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതാണ് ആ ഭാഗ്യവാന്മാരും ഭാഗ്യവതികളും ആയിട്ടുള്ള നക്ഷത്രക്കാർ എന്ന് നോക്കാം.

ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രം അശ്വതി. ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിലെ അതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പലവിധ ഭയങ്ങൾ, തടസ്സങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പോകാൻ പോവുകയാണ്. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ തോന്നലായിരിക്കും തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച സാമ്പത്തികം ആയിട്ടുള്ള ഉയർച എന്നിവയെല്ലാം വരാൻ പോകുന്നു. അടുത്ത നക്ഷത്രമാണ് രോഹിണി ഇവർക്ക് പൊതുവേ നേട്ടത്തിന്റെ സമയമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ,

കഴിഞ്ഞ മാസത്തേക്കാൾ സാമ്പത്തികപരമായും ദാമ്പത്യപരമായ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ വലിയ ഉയർച്ചകൾ നേടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. എന്താ പറ്റിയ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. അടുത്ത നക്ഷത്രമാണ് മകീര്യം വർക്ക് ജീവിതത്തിലു ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങൾ മാസത്തിന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നതാണ്. സാമ്പത്തികപരമായി ഉയർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കാം.

കുട്ടികളുടെ പഠനകാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല മാർഗങ്ങളും തെളിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് സാമ്പത്തികപരമായ ഉള്ള പല മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സൗഖ്യം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം തന്നെ മാറുന്നതും ആയിരിക്കും. നക്ഷത്രമാണ് മകൻ സഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ മറ്റു വ്യക്തികൾ എന്നിവരുമായി തർക്കമുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ പരിഹരിച്ചു പോകുന്നത് ആയിരിക്കും. കൂടുതൽ നക്ഷത്രഫലങ്ങളെ പറ്റി അറിയുവാൻ വീഡിയോ കാണുക.